Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt lietotājam (“Lietotājs”) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas  personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

Pārzinis patur tiesības pārskatīt un mainīt šo politiku jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām pakalpojumos vai piemērojamajos normatīvajos aktos, un Lietotājs ir atbildīgs par šīs politikas regulāru pārbaudi.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija: 
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Kempingu asociācija” (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 40008090939, juridiskā adrese: “Apaļkalns”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146, tālrunis: +371 29196534, mājas lapa: http://www.camping.lv
  • Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Nelda Sniedze. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: latvijas.kempingi@gmail.com.
 2. Piemērojamie tiesību akti:
  • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.gada 27.aprīlis) (turpmāk – VDAR);
  • Fizisko personu datu apstrādes likums (Izsludināts gada 4.jūlijā);
  • Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.
 3. Personas datu apstrādes nolūki:
  • Iekšējo procesu izveide, uzskaite un uzturēšana, dokumentu aprites vadība, tai skaitā:
   • Aplikācijas lietotāju lokācijas noteikšana.
   • Aplikācijas lietotāju ierīces IMEI koda saglabāšana, lai nodrošinātu iespēju sagalabāt piedāvājumus aplikācijā.
 1. Pārziņa apstrādē esošās personu datu kategorijas:
  • Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:
   • Datu subjekta lokācija.
   • Datu subjekta mobilās iekārtas IMEI kods.
 1. Fizisko personu datu vākšanas un apstrādes pamatojums:
  • datu subjekta piekrišana – datu subjekts, pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei;
  • pārziņa leģitīmās intereses– pēc iespējas labākās lietotāja pieredzes sniegšanas gan tīmekļa vietnes apmeklēšanā, gan arī mobilās aplikācijas lietošanā.
 2. Datu subjekta personas datu iegūšanas avoti:
  • Datu subjekta iekārtas lokācijas dati.
 3. Datu subjekta datu apstrādes process:
  • Identificējot datu subjektu;
  • Datu subjekta lokācijas noteikšana.
  • Saglabāto piedāvājumu nodrošināšana mobilajā aplikācijā.
 4. Datu subjekta sīkdatņu apstrāde:
  • Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabo vietnes lietošanas ērtumu;
  • Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana;
  • Ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
 5. Datu glabāšanas laiks:
  • No pakalpojuma pieslēgšanas brīža līdz pakalpojuma atslēgšanas brīdim mobilajā aplikācijā.
  • Videonovērošanas sistēmu dati tiek uzglabāti 30 dienu laikā.
 6. Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:
  • Datu nosūtīšana trešajām valstīm nav paredzēta;
  • Pārzinis, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta datus ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm, tiesu vai citām institūcijām;
  • Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.
 7. Datu subjekta personas datu aizsardzība:
  • Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās, atklāšanas un analīzes programatūras, kā arī šifrēšanu ar standartu SSL un anonimizāciju;
  • Pārzinis rūpīgi pārbauda visus Apstrādātājus un Apakšapstrādātājus, kas Pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; Pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā Pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām un standartiem.
  • Apstrādātājiem un Apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt Pārziņa datus saviem nolūkiem;
  • Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.
 8. Profilēšanas loģika:
  • Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.
 9. Datu subjekta tiesības:

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas  tiesības  savu personas datu apstrādē:

 • Piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;
 • Tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis to izlabo;
 • Iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu apstrādi;
 • Dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;
 • Apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka datu apstrādes  apjomu;
 • Datu pārnese – datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu Pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kas Pārzinim sniegti ar datu subjekta, piekrišanu, uz līguma pamata, vai ja datu apstrāde tiek veikta automatizēti. Dotās tiesības datu subjekts nevar izmantot, ja Pārzinis veic apstrādi izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs, vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam  Neldai Sniedzei (latvijas.kempingi@gmail.com).

 1. Saziņa

Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar Pārzini:

“Apaļkalns”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146
vai personas datu aizsardzības speciālistu:
Neldu Sniedzi, e-pasts – latvijas.kempingi@gmail.com

Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot  vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnē https://www.travigo.eu/privatuma-politika .